Facebook-Vector-Icon youtube-logo-icon-314

Зареєстровано законопроект щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб'єктів владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

20 листопада 2017 р. у ВРУ зареєстрованозаконопроект №7326 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій посадових осіб суб'єктів владних повноважень при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Авторами є колектив нардепів - С. Кіраль, О. Сотник, Р. Сидорович та ін.

Проект Закону передбачає внесення змін і доповнень до таких законодавчих актів:

1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

- передбачити, що адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтею 166-21 КУпАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення (ст. 38);

- викласти статтю 166-21 КУпАП в новій редакції, зокрема, запровадити адміністративну відповідальність за:

 • порушення встановлених законом строків здійснення заходів державного нагляду (контролю);
 • порушення встановлених законом вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
 • здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;
 • здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення суб’єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення;
 •  здійснення заходів державного нагляду (контролю) без затвердження та оприлюднення у встановленому порядку уніфікованої форми акта або з використанням неуніфікованої форми акта;
 • незатвердження згідно вимог закону органом державного нагляду (контролю) річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю), неоприлюднення у встановленому порядку критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності;
 •  невнесення згідно вимог закону або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);
 • порушення встановленого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку відбору зразків продукції;
 • здійснення заходу державного нагляду (контролю) без оформлення у встановленому законом порядку посвідчення (направлення) на перевірку або відмова посадової особи органу державного нагляду (контролю) пред’явити документи, які обов’язкові для пред’явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду (контролю);
 • ненадання суб’єкту господарювання за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) акта перевірки та/або прийняття і надання суб’єкту господарювання розпорядчого документа про усунення виявлених порушень з недодержанням встановлених законом вимог;
 • висунення вимог щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету здійснення заходу державного нагляду (контролю) та питань, щодо яких здійснюється такий захід;
 • здійснення заходу державного нагляду (контролю) та/або визначення предмету (питань) здійснення такого заходу за відсутності встановлених законом підстав;
 • здійснення заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу;
 • видання за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) припису, прийняття органом державного нагляду (контролю) розпорядчого документа про застосування заходів реагування у вигляді санкцій, в тому числі вимоги, податкового повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків, які визнано неправомірними та скасовано в адміністративному або судовому порядку (ст.166-21);

- віднести до компетенції судів розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами восьмою - шістнадцятою статті 166-21 КУпАП (ст. 221);

- визначити положення щодо центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, та передбачити його повноваження розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені частинами першою - сьомою статті 166-21 КУпАП (нова. ст. 244-22);

- надати право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 166-21, представникам громадських об’єднань або органів громадської самодіяльності, самоврядних організацій, консультативно-дорадчих органів при Кабінеті Міністрів України, відповідних центральних органах виконавчої влади та/або їх територіальних органах, місцевих державних адміністраціях (ст. 254 та ст. 255).

2) У Кодексі законів про працю України встановити обов’язок власника або уповноваженого ним органу з власної ініціативи розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення нею в тому числі і вимог законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності і вчинення правопорушень, передбачених статтею 166-21 КУпАП (ст. 41).

3) У Законі України «Про державну службу» визначити одним із показників якості при проведенні оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відсутність фактів вчинення державним службовцем адміністративних правопорушень (ст. 44).

4) У Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні»надати право торгово-промисловим палатам визначати представників від торгово-промислових палат, яким надається право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 166-21 КУпАП (ст. 11).

«Дебет-Кредит»