Facebook-Vector-Icon youtube-logo-icon-314

Статтєю 772КзпП та ст. 162Закону України "Про відпустки" встановлено, що учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93 р. № 3551-XII, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. Ця норма діє з 06.06.2015р., коли Закон № 3551 набрав чинності.

Оплата такої відпустки здійснюється за рахунок підприємства.

Статус працівника має бути підтверджений відповідним посвідченням інваліда війни або учасника бойових дій.

Тривалість додаткової відпустки не залежить від стажу роботи, тому працівник при підтвердженні статусу учасника бойових дій чи інваліда війни, своїм правом на відпустку може скористатися вже з 06.06.2015 р.

Оскільки додаткова відпустка, що надається учасникам бойових дій та інвалідам війни, не належить до категорії щорічних, тому замінити її грошовою компенсацією не можна. Також таку відпустку не можна перенести або поділити на частини. Обчислення середньої заробітної плати для оплати днів додаткової відпустки, яка надається учасникам бойових дій та інвалідам війни, провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (п. 2 Постанови КМУ "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" від 08.02.1995 р. № 100).

Грошова компенсація за невикористану додаткову відпустку учасникам бойових дій та інвалідам війни не виплачується. Для розрахунку компенсації за невикористану щорічну відпустку при звільненні враховуються виплати за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації.

 

Начальник відділу праці та 

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                    Ільницька Т.Д.

 

У повсякденній роботі часто виникають проблемні питання щодо надання відпусток одиноким матерям і, зокрема, з’ясування, хто належить до цієї категорії.

   Згідно зі ст. 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батькові, який виховує дитину без матері (зокрема й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Якщо є кілька підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

    Зокрема, одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебувала в шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої нема запису про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама (в тому числі і розлучену жінку, яка сама виховує дитину, якщо батько не проживає разом з дитиною та відсутні інші докази його участі у вихованні дитини, і за цих же умов, жінку, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена). За цим визначенням для визнання «іншої жінки» одинокою потрібно такі дві ознаки: вона і виховує дитину, і сама її утримує. Але участь батька або іншої особи в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої.

Визначення терміна «одинока мати», подане у Законі «Про відпустки», застосовується лише для надання пільг і гарантій, установлених трудовим законодавством щодо відпусток.

    Для отримання додаткової соціальної відпустки жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої нема запису про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, має подати: копію свідоцтва про народження дитини й довідку органів реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги записів народжень відомостей про батька дитини; жінка, яка є вдовою, — копію свідоцтва про народження дитини та копії свідоцтва про укладення шлюбу і свідоцтва про смерть чоловіка.

Для отримання додаткової соціальної відпустки розлучена жінка, яка справді виховує дитину сама (без батька), має подати такі документи: копію свідоцтва про народження дитини; для підтвердження того, що жінка є розлученою, — копію свідоцтва про розірвання шлюбу та документ, який підтверджував би те, що батько не бере участі у вихованні дитини.

Для підтвердження факту, що батько не бере участі у вихованні дитини, можна пред’явити, скажімо, довідку з ЖЕКу про реєстрацію особи за місцем проживання, ухвалу суду або постанову слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів, рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду про неучасть батька у вихованні дитини тощо. Пред’явлення лише довідки з ЖЕКу про те, що дитина проживає разом з матір’ю, не дає достатніх підстав стверджувати, що батько не бере участі у її вихованні.

Якщо працівниця не доведе факту, що вона справді виховує дитину сама, без участі батька, роботодавець може відмовити їй у наданні такої відпустки.

Зазначені умови й порядок надання додаткової соціальної відпустки застосовуються і до батька, який виховує дитину без матері (одинокий батько). Одиноким батьком слід вважати чоловіка, який не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько, вдівця, розлученого чоловіка, що виховує дитину без матері.

          

 

Головний спеціаліст з питань праці                                                                                                       Антонюк Н.В.

Випробувальний термін - це певний перiод часу, впродовж якого роботодавець перевiряє працiвника на придатнiсть щодо виконання конкретної дорученої йому роботи, а працiвник, зi свого боку, придивляється до запропонованих йому умов.

Випробування пiд час прийняття на роботу передбачено ст. 26 Кодексу законів про працю України.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 26 КЗпП пiд час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторiн випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається. Умова про випробування має бути застережена в наказi  про прийняття на роботу.

Випробування фiксується в трудовому договорi та наказi про прийняття на роботу працiвника. Працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом роботодавця, та повiдомлення податкової інспекції про прийняття працiвника на роботу. Одностороннє встановлення роботодавцем умови про випробування не допускається, iнакше така умова в трудовому договорi не матиме юридичної сили.

Слiд дотримуватися встановлених граничних термiнiв випробування. Вiдповiдно до ст. 27 КЗпП строк випробування пiд час прийняття на роботу, якщо iншого не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох мiсяцiв, а в окремих-випадках, за погодженням з вiдповiдним виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї, - шести мiсяцiв. Строк випробування пiд час прийняття на роботу робiтникiв не може перевищувати одного мiсяця. Роботодавець може встановлювати строк випробування i меншої тривалостi, а в окремих випадках випробувальний термiн може бути бiльшим.

У перiод випробування на працiвникiв поширюється законодавство про працю (правила внутрiшнього трудового розпорядку, умови колективного договору, порядок оплати працi, премiювання тощо) i працiвник має право на всi передбаченi соцiальнi гарантiї та умови працi. Працiвник зобов'язаний виконувати всi трудовi обов'язки, визначенi трудовим договором, а факт установлення випробування не тягне за собою нiяких обмежень у трудових правах працiвника. У разi встановлення випробувального термiну право працiвника обмежується лише вiдсутнiстю гарантiї щодо подальшого продовження роботи пiсля закiнчення цього термiну.

Якщо працiвник не витримав випробування, його буде звiльнено не за загальними правилами, а за скороченою процедурою, передбаченою для таких випадкiв. Крiм того, розмiр заробiтної плати працiвника в перiод випробувального строку може бути заниженим, тобто меншим за той, який би вiн отримував без установлення випробувального термiну. Сума нарахованої мiсячної заробiтної плати не може бути нижчою вiд законодавче встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

Перiод проходження випробування включається до стажу роботи працiвника.

На працiвникiв, якi проходять випробування, поширюється чиннiсть ст. 29 КЗпП, вiдповiдно до якої за роботодавцем закрiплено обов'язок проiнструктувати працiвника i визначити йому робоче мiсце.

Працiвник своїм пiдписом пiдтверджує факт такого ознайомлення. Це може мати важливе значення у разi розгляду спору в судовому порядку щодо звiльнення працiвника, який не витримав випробування.

Вiдповiдно до ст. 26 КЗпП випробування не встановлюється:

- для осiб, якi не досягли 18 рокiв;

- молодих робiтникiв пiсля закiнчення професiйних навчально-виховних закладiв;

- молодих спецiалiстiв пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв;

- осiб, звiльнених у запас з вiйськової чи альтернативної (невiйськової) служби;

- iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацiї медико-соцiальної експертизи;

- осiб, обраних на посаду;

- переможцiв конкурсного вiдбору на замiщення вакантної посади;

- осiб, якi пройшли стажування пiд час прийняття на роботу з вiдривом вiд основної роботи;

- вагiтних жiнок;

- одиноких матерiв, якi мають дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда;

- осiб, з якими укладається строковий трудовий договiр строком до 12 мiсяцiв;

- осiб на тимчасовi та сезоннi роботи;

- внутрiшньо перемiщених осiб.

Випробування не встановлюється також пiд час прийняття на роботу в iншу мiсцевiсть i пiд час переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю, в iнших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 28 КЗпП у разi встановлення роботодавцем невiдповiдностi працiвника обiйманiй посадi, на яку його прийнято, або виконуванiй роботi вiн має право впродовж строку випробування звiльнити такого працiвника, письмово попередивши його про це за три днi.

Причинами звiльнення за результатами випробування є наявний недостатнiй рiвень квалiфiкацiї працiвника для обiймання певної посади або неякiсне виконання працiвником обумовленої трудовим договором роботи. Звiльнення за результатами випробування оформлюється наказом роботодавця, де зазначається, що працiвника визнано таким, який не вiдповiдає обiйманiй посадi, на яку його прийнято, або виконуванiй роботi впродовж строку випробування (п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

З метою уникнення будь-яких спорiв пiдставою для звiльнення працівника, як такого, що не витримав випробування, може бути ст. 38 КЗпП (за власним бажанням) або п. 1 ст. 36 КЗпП (угода сторiн).

Якщо впродовж перiоду проходження випробувального термiну роботодавець переконався в тому, що працiвник вiдповiдає обiйманiй посадi та успiшно виконує роботу, яка йому доручається, необов'язково чекати закiнчення термiну випробування. Якщо термiн випробування закiнчився, а працiвника не звiльнено, то припинити трудовий договiр можна виключно на загальних пiдставах. У разi успiшного проходження випробування працiвником прийняття його на роботу (як такого, що пройшов випробування) не вимагає оформлення роботодавцем вiдповiдного наказу. 

 

Начальник відділу праці та  

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                                                                            Ільницька Т.Д.

Вчора 9 жовтня відбувся Перший гастрономічний фестиваль "Смаковиця по-володимирськи". Розпочалося свято виступом духового оркестру дитячої музичної школи. Потому, офіційно розпочавши, з головної сцени "Смаковиці" всіх містян та гостей привітав міський голова Петро Саганюк, народний депутат України Ігор Гузь та директор ВАТ "Чебатурочка" Аліна Сич. Дуже цікавим був дитячий блок свята - адже на сцені дошкільнята міських садків танцювали, співали, забавлялися і іграх і навіть показували майстер-клас по приготуванню справжньої української гарбузової каші.

IMG 0151-kak-smart-obekt-114517438 614083268772684 7809772969909613645 n

Як завжди, неперевершеною українською народною піснею тішили ансамблі "Розмай", "Володимирські музики", "Козаки", "Родослав", духовий оркестр "Арсен", фольклорний гурт "Молодички" та "Пісенне джерело" ( с. Зимне). Торгові марки "Забіяка", "Рудь" та ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" прикрасили свято подарунками і розіграшами призів продукції власного виробництва.

14519939 1687296828251012 671821153045369310 n14516597 380470765676093 347328967050418508 n

Дуже ретельно та креативно підготувались заклади громадського харчування міста, підприємці, що забезпечують харчуванням школи, працівники садочків. Торгові місця вражали розмаїттям страв та напоїв. Як і заявляли, проводили майстер-класи та акції для гостей свята. Оригінальні стільці та столи з сіна створювали невимушену атмосферу фестивалю. Також всіх вразила неймовірна хлібна композиція від ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод".

14516486 1225033054229342 4425635922009508648 n14657496 380471335676036 8127783526458709658 n14572950 614055955442082 3347682701011505073 n

Справжньою родзинкою фестивалю став майстер-клас по приготуванню салату з восьминога. Цю морську  головоногу тварину професійно приготував на фестивальній сцені відомий український ресторатор Володимир Пащенко, власник престижного луцького ресторану "Patio di fiori". Також, як дітей так і дорослих захопив майстер-клас із малюнку кавою від Тетяни Салухи та кав'ярні "Кава Авеню". Не обійшлося і без гастрономічного квесту між студентськими командами "СмачноФест" - команди педагогічного та агротехнічного коледжів, ВПУ мали теж чисто кулінарні назви - "Шкварки", "Заварнушки" та "Кримчанки-коледжанки". Національним приготуванням гуглів з волинськими кручениками пригощала "Смаковиця" всіх дорогих гостей. Все, як і обіцяли організатори, просто вражало: багато смаколиків від закладів ресторанного господарства, гастрономічні майстер-класи, медовий ярмарок, ярмарок хенд-мейд, чарівні фотозони, які приготували навчальні заклади, миттєва лотерея, забави для дітей та дорослих. Головним спонсором заходу виступило ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика "Чебатурочка. Селянська курочка", всі вторговані кошти від реалізації їхньої продукції підуть на допомогу сім'ям загиблих учасників АТО.

14519941 380528939003609 7210620129444663255 n14568162 614068515440826 3046443564396555018 n14650706 1687296544917707 1785368443446835438 n

На завершення, своєю запальною музикою всіх тішив довгоочікуваний рок-гурт "Брати Гадюкіни".

14591597 1687384941575534 1157696215296888276 n

Не все можна згадати в одній статті, але загалом свято пройшло насичено та цікаво.

Статтею 119 Кодексу законів про працю встановлено, щоза працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Таким чином, за всіма працівниками, призваними на строкову військову службу, зберігається місце роботи, посада та середній заробіток, який підлягає компенсації із бюджету. Такі працівники звільняються від виконання своїх трудових обов’язків, але трудові відносини між ними та роботодавцями не розриваються.

     Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 затверджено Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.Допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, в розмірі двох мінімальних заробітних плат.Під час розрахунку допомоги враховується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час призову.Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби.

     Таким чином, громадянину України, який призивається на строкову військову службу виплачується військовим комісаріатом перед початком проходження військової служби грошова допомога у розмірі 2 мінімальних заробітних плат.

Начальник відділу праці та  

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                                                                                      Ільницька Т.Д.

Звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) може бути двох видів: звільнення з поважних причин та звільнення без поважних причин. Відрізняються вони тим, що у першому випадку працівник не зобов'язаний повідомляти роботодавця про звільнення за два тижні. Він має право звільнитися хоча б і в день подання відповідної заяви.

Звільнення з поважних причин.

Перелік поважних причин для звільнення за власним бажанням у законодавстві міститься у статті 38 КЗпП України.

Припинення трудового договору внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору передбачає обов’язкову виплату вихідної допомоги у розмірі, передбаченому у колективному договорі, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

Звільнення без поважних причин.

Згідно із ч. 1 ст. 38 КЗпП України, працівник зобов'язаний повідомити роботодавця про наступне звільнення письмово за два тижні відповідною заявою.

Якщо працівник вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не має права утримувати його, затримуючи розрахунок та видачу трудової книжки. За затримку розрахунку при звільненні передбачено відповідальність: у разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у визначені строки, за відсутності спору про їх розмір, роботодавець повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку.

Якщо ж, працівник має заборгованість перед роботодавцем за матеріальні цінності, видані йому в користування, законодавством передбачена матеріальна відповідальність у повному розмірі заподіяної шкоди.

Проте необхідність утримання сум завданої шкоди не змінює строків розрахунку при звільненні — належні працівникові суми підлягають видачі йому в день звільнення.

Якщо ж працівник заперечує проти утримання суми шкоди, її розміру, у випадках, коли пропущено строки або розмір шкоди перевищує середньомісячний заробіток працівника, — роботодавець зобов'язаний забезпечити повний розрахунок із ним у встановленому порядку та (за потреби) звернутися до суду з позовом про стягнення з працівника завданої шкоди у порядку цивільного судочинства.

При проведенні з працівником розрахунку загальний розмір утримань із заробітної плати не повинен перевищувати обмежень, установлених в статті 128 КЗпП України.

За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення у цьому разі є останній день відпустки.

При бажанні працівникові виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Оскільки при наданні відпустки з наступним звільненням і при наданні компенсації різними будуть суми виплат і дати звільнення, то доцільно, щоб у заяві про звільнення працівник зазначив бажання одержати саме компенсацію за невикористану відпустку.

Звільнення працівників оформляється наказом роботодавця, підставою для видання якого є заява працівника.

При звільненні працівників доцільно враховувати кілька важливих порад:

• у заяві працівника та наказі про звільнення слід обов'язково зазначити дату звільнення, яка є останнім днем роботи;

• у заяві про звільнення варто зазначити, що працівник бажає одержати компенсацію за невикористані дні відпусток (якщо працівник не виявив бажання одержати відпустку перед наступним звільненням);

• у наказі про звільнення доцільно зазначити кількість днів відпустки, за які працівникові виплачується компенсація або за які проводиться утримання (у випадках, коли працівник одержав відпустку «наперед», у рахунок невідпрацьованої частини робочого року);

• необхідно завчасу подбати про наявність коштів на виплату працівникові у день звільнення повного розрахунку;

• у день звільнення слід видати працівникові трудову книжку (під підпис про її отримання, щоб мати доказ видачі такої трудової книжки працівнику, залежно від організації кадрової роботи на підприємстві, підпис може передбачатися у наказі про звільнення, книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, особовій картці, особовому листку з обліку кадрів тощо);

• з наказом про звільнення працівник має бути ознайомлений, про що він підписується з наведенням дати ознайомлення на самому наказі. У разі якщо працівник звільняється не за ініціативою працедавця, підприємство зобов'язане видати йому копію наказу про звільнення тільки у разі, якщо працівник цього вимагає. 

Начальник відділу праці та  

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                                                                                                                                     Ільницька Т.Д.

 Серія тренінгів у рамках програми "Приступаючи до справи" у Волинській і Харківській областях

Міжнародна неприбуткова організація PH International (Project Harmony, Inc.) оголошує про початок  нової соціальної ініціативи у Волинській і Харківській областях «Приступаючи до справи: ділова англійська мова для молодих підприємців». Програма «Приступаючи до справи» пропонує ряд безкоштовних тренінгових курсів молодим підприємцям-початківцям і молоді, що планує розпочати власну справу і розглядає самозайнятість, як вихід з кризової ситуації.

Курси включатимуть, як оволодіння основами ділової англійської мови (40 занять по півтори години), так і оволодіння іншими знаннями і навичками, які стануть у нагоді на сучасному високотехнологічному ринку праці і послуг. Передбачається, що програма також включить курси з нормативних вимог для початку і ведення власної справи, звітування контролюючим органам, електроної звітності (10 занять по півтори години), і роботи з веб-сайтами, у соціальних медіа, мобільних і цифрових додатках (також 10 занять по півтори години).

Програма «Приступаючи до справи» з вивчення англійської мови, основ ведення власної справи і роботи з сучасними медіа-засобами для молодих підприємців-початківців і молоді, яка планує відкрити власну справу

Міжнародна неприбуткова організація PH International (Project Harmony, Inc.) оголошує про початок  нової соціальної ініціативи у Волинській і Харківській областях «Приступаючи до справи: ділова англійська мова для молодих підприємців».

Програма «Приступаючи до справи» проводиться за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і фінансується Державним департаментом Сполучених Штатів Америки і має на меті надання навчальної допомоги молодим підприємцям – початківцям з числа молоді, що перебуває у складних життєвих і економічних обставинах. Партнерами організації PH International з реалізації заходів програми у Волинській області є громадська організація «Волинські перспективи», у Харківській області – громадська організація «Молодь за демократію». 

Орієнтовний період проведення занять: з листопада 2016 року по квітень 2017 року. Заняття будуть проходити тричі на тиждень і проводитись у вечірній час, що дає учасникам можливість працювати у денний час. Міста, у яких будуть організовані заняття за програмою:  м. Харків – у Харківській області (дві групи по 15 учасників), і міста Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський (по одній групі по 15 учасників у кожному місті) – у Волинській області. 

Очікується, що отримані знання і навички допоможуть молоді і громадам, у яких проходитиме програма «Приступаючи до справи», отримати додаткові переваги і економічні вигоди від діяльності новостворених «старт-апів», здатних ефективно взаємодіяти з іноземними партнерами. Це сприятиме  виходу українських товарів і послуг на європейський і інші світові ринки, подальшому зміцненню відкритості України, позитивним соціальним змінам в напрямку Євроатлантичної інтеграції.

Критерії для участі у програмі «Приступаючи до справи»           

Пріоритетна увага під час розгляду заявок на участь у програмі надаватиметься молоді, що перебуває у складних соціально-економічних обставинах, які суттєво обмежують її можливості на сучасному високотехнологічному ринку праці і послуг, та має обмежений доступ до подібних освітніх можливостей. Зокрема, особливо заохочується молодь, яка втратила роботу і розглядає можливість само зайнятості і відкриття власної справи; молодь, яка проживає у сільській місцевості з обмеженим доступом до навчальних послуг; внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які постраждали від російської військової агресії у АР Крим і окремих районах Донецької і Луганської областей; молодь з числа дітей-сиріт і дітей, залишених без батьківського піклування; молодь з обмеженими можливостями здоров’я; демобілізованих військовослужбовців, які втратили роботу під час несення служби; жінок, які виходять з декретних відпусток, внаслідок, яких вони втратили роботу; та інших молодих людей, які перебувають у складних соціально-економічних обставинах.

Кандидати на участь у програмі «Приступаючи до справи» повинні надати:

  1. Посвідчення особи (пред’явити оригінал і надати копію) з зазначенням дати народження. Очікуваний максимальний вік кандидатів на участь  - 30 років.
  2. Табель, атестат, або диплом навчального закладу з оцінками за останній навчальний рік (пред’явити оригінал і надати копію).  Під час відбору учасників враховуватиметься загальна успішність кандидата під час навчання у загальноосвітньому чи вищому навчальному закладі.
  3. Документи, що посвідчують підприємницький статус, якщо кандидат на участь вже відкрив власну справу, чи наміри про відкриття власної справи.
  4. Документи, що підтверджують офіційний статус особи, яка опинилась у складних соціально-економічних обставинах, має статус безробітного або інший статус, що свідчить про те, що особа має документальні підстави для можливої участі у програмі. У випадку відсутності таких документів, але за наявності фактичних економічних підстав, заявка на участь може бути також прийнята за умови засвідчення таких підстав комісією у складі представників організацій і установ, які є партнерами програми (наприклад, актом обстеження житлових умов, за умови згоди на це кандидата на участь).   
  5. Дві фотографії розміром 3 х 4 см.
  6. Резюме (перелік досягнень і навичок)
  7. Мотиваційний лист, у якому кандидат повинен зазначити, чому він чи вона хотіли б взяти участь у Проекті.
  8. Два рекомендаційні листи.
  9. Згоду на обробку персональних даних (оформлюється під час подачі заявки).

Під час розгляду заявок до уваги також братимуться рівень мотивації, дисциплінованість і поведінка кандидатів. Також, у випадку грубих порушень навчальної дисципліни, неналежної поведінки, пропусків занять без поважних причин учасникам Програми може бути відмовлено у подальшій участі.

Рішення про зарахування кандидатів на участь чи відрахування учасників приймається комісією у складі не менше трьох осіб у складі представників партнерських організацій програми. Кандидатам на участь, які не будуть зараховані до участі у програмі через обмежену кількість місць, може бути запропоновано увійти до резервної групи. У випадку вибуття учасника з основної групи, на його місце буде запрошений наступний у списку учасник з резервної групи.  

Зазначені вище документи просимо пред’являти (надавати) особисто до 30 жовтня 2016 року, попередньо погодивши час подання заявки:

У Волинській області – до громадської організації «Волинські перспективи» за адресою Шота Руставелі, 9, м. Луцьк (р-н ГПЗ, кінцева зупинка маршруток №10 та №11)

Контактні особи: Пахом’юк Ніна Володимирівна +380506904829, Литвина Наталія Вікторівна - тел. +380992020442, ел. пошта vperspectives@gmail.com  

 У Харківські області – громадська організація «Молодь за демократію» за адресою: м.Харків, вул. Дм. Пожарського 2/10, к. 409. 

Контактна особа: Овчарова Галина Борисівна - тел.: 0504018821, ел. пошта: y_f_d@ukr.net

Контакти

 

http://gurt.org.ua/news/trainings/34167/

В Україні зростає кількість безготівкових платежів, і зараз воно сягає майже 35 відсотків.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку України.

Станом на сьогоднішній день українці зробили більше 427 мільйонів безготівкових операцій на загальну суму майже 133 мільярди гривень, і це у другому кварталі 2016 року, що на 17,6 мільярдів гривень більше, ніж за перші три місяці поточного року. Найпопулярнішою операцією став переказ коштів із однієї картки на іншу – цією послугою скористалися в 50 відсотках випадків. 36 відсотків безготівкових операцій припало на розрахунки в торгово-сервісній мережі. На частку покупок в Інтернеті різних товарів і послуг припало близько 11 відсотків від усіх операцій. 

У 61 відсоток безготівкових операцій українці використовували МастерКард, у 38 випадках – Візу, 0,6 відсотках – інші платіжні системи. Зараз в Україні більше 41 мільйона власників пластикових карт, в обігу знаходяться більше 57 мільйонів карт, і 30 мільйонів з них активні.

http://businessua.com/finance/28343nacbank-ukrainci-perehodyat-na-bezgotivkovii-rozrahunok.html#

Виконавчий комітет міської ради презентує смачну візитівку Володимира. До буклету "Смачна візитівка Володимира" увійшли унікальні страви від найкращих кухарів м. Володимира-Волинського, представлені на конкурсі 12 червня 2016 року, який проходив під егідою Асоціації кулінарів України. Переможцями стали страви, обрані на основі критеріїв Всесвітньої Асоціації Кулінарних Союзів, а також оцінок народних дегустаторів.

Це - “Гуглі із волинськими кручениками”, кекси “Солодка корона”, завиванець “По-володимирськи”, “Рятівне м’ясце”, шашлик “Міністерський”, “Кухарська душа”, “Шоколадно-апельсиновий торт”, “Панночка та шляхтич”, “Володимирське курчатко”, “Князівська смакота”.

Виконавчим комітетом міської ради спільно з найкращими поварами міста підготовлено цікавий кулінарний маршрут для туристів. Отож, запрошуємо всіх охочих не тільки переглянути буклет, а й спробувати смачні страви за автентичними рецептами та відчути атмосферу древнього міста!

13901585 1050552361692736 8219083419774250926 n

13920823 1050572031690769 2129855649573728452 n

13920985 1050572028357436 2290047725748632427 n

13876121 1050572058357433 3414478708375427714 n

13882560 1050572161690756 5328677726862760393 n

13921136 1050572335024072 4341344115641254563 n

13886918 1050572338357405 2025449516916969707 n

13892027 1050572461690726 3000139252132730204 n

13882145 1050572458357393 6994839829834103130 n

13912497 1050572525024053 2127766157182446390 n

13932676 1050572521690720 7365387452125240712 n

13882360 1050572768357362 8838690489784107333 n

13886371 1050573041690668 539489938323440023 n

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 №504/96-ВРу разі настання тимчасової непрацездатності в період щорічної відпустки її потрібно перенести на інший період або продовжити.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог ст. 12 Закону № 504.

Тобто, якщо найманий працівник своєчасно не звернувся до роботодавця із заявою щодо перенесення невикористаної у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю частини відпустки на інший період, її надають одразу після закінчення періоду тимчасової непрацездатності.

До щорічних відпусток належать:

основна відпустка (ст. 6 Закону № 504);

додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону № 504);

додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону № 504);

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Перенесення або продовження щорічної відпустки оформляється наказом або по підприємству щодо такого перенесення або продовження.

Отже,підставою для перенесення відпустки є заява працівниказ проханням перенести її невикористану у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю частину на інший період. Апідставою для продовження відпустки є листок непрацездатності, який засвідчує період тимчасової непрацездатності працівника.

Начальник відділу праці та  

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                    Ільницька Т.Д.